(+372) 56714503
kontakt(at)kasutusload.ee

Professionaalne abi kasutuslubade taotlemisel ja hoonete seadustamisel!
Küsi abi spetsialistidelt!

Meist

MEIST

Meie ettevõtte peamiseks tegevusalaks on kasutuslubade vormistamine – nii hoonetele, mille ehitamiseks oli ehitusluba olemas, kui ka hoonetele, mis olid ehitatud õigusliku aluseta ehk omavoliliselt.

Suurima osa vajalikest töödest /puuduvate dokumentide vormistamisest teostame ise. Vastavalt majandustegevuse registrile (https://mtr.mkm.ee/) on meil õigus tegutseda järgmistel tegevusaladel:

 • Projekteerimine: EEP003771
 • Ehitise audit: EEK001271
 • Ehitusprojekti ekspertiis: EPE001228
 • Omanikujärelevalve: EEO003823
 • Ehitamine: EEH009669
 • Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine: FKH000370
 • Tuleohutusteenus (tuleohutusaudit, tuleohutusülevaatus): FOT000061

Muid tegevusi ja toiminguid  teostame oma usaldusväärsete partnerite abil ning erihinnaga.

 

Kasutusload.ee

KASUTUSLUBA

Ehitise kasutusluba – kohaliku omavalitsuse kinnitus selle kohta, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitistele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada määratud otstarbe kohaselt.

Vastavalt 01.07.2015 jõustunud Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna sisse seni kandmata hooneid.

Juhul kui olete avastanud, et Teie hoone puudub ehitisregistrist (https://www.ehr.ee/) või sellel puudub kasutusluba, või ehitisregistrisse kantud andmed ei ole õiged, s.t. hoonet on ilma loata rekonstrueeritud või laiendatud, soovitame sellega tegelema hakata juba täna – hoiate oluliselt raha kokku!

Kui on soovi tutvuda kasutusloa teemaga lähemalt ja mitte ainult seaduse poole pealt vaid ka pankade ja kindlustusfirmade vaatenurgast, kellele on selle olemasolu väga oluline, soovitame lugeda järgmisi artikleid:

Kasutusluba – mis, kellele ja milleks?

Kasutusloata võib laenust ilma jääda

Üksikelamu kasutusloa taotlemisel nõutavate dokumentide nimekiri:

 1. ehitusprojekt (esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon, sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud)
 2. muudatusprojekt (tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud; muudatuste kohta koostatakse muudatusi kirjeldav seletuskiri ja joonised)
 3. ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud poolteks on omanik ise, siis märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja võtta allkiri);
 4. teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse, gaasivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad (v.a. juhul, kui ehitis asub Tallinnas);
 5. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit), mida teostab vastava akrediteeringuga pädev isik ning mis kinnitab, et elektripaigaldis vastab nõuetele;
 6. gaasipaigaldise olemasolul – gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit), mida teostab vastava akrediteeringuga pädev isik ning mis kinnitab, et paigaldis vastab nõuetele;
 7. ehitusjärgne mõõdistus (geodeesia): hoone (s.h. katuse (harja) absoluutne kõrgus) ja tehnovõrkude teostusmõõdistused, mida geodeet peab esitama kohaliku omavalitsuse geomõõdistuste infosüsteemi;
 8. ehitamist kajastavad täitedokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, teostusjoonised, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jms.) või ehitise audit;
 9. küttekollete olemasolul teostusdokumentatsioon või küttesüsteemi eksperthinnang ja korstnapühkimise akt;
 10. soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi olemasolul ventilatsioonipass / mõõdistusprotokoll;
 11. riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus.

NB! Pädev asutus võib (sõltuvalt objektist) nõuda täiendavate ehitusdokumentide esitamist.

Näiteks, Päästeamet nõuab alati küttesüsteemi ehitamist kajastavaid dokumente (kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid, toimivusdeklaratsioonid, kütteseadme paigaldus- ja kasutusjuhend, paigaldusakt, korstna läbiviikude teostusjoonis, ahjupass) või nende puudumisel – küttesüsteemi eksperthinnangut.

Samuti nõuatakse lisadokumente tuletõkkekonstruktsioonide olemasolul.

Ilma Päästeameti poolt kooskõlastatud projektita ehitatud või rekonstrueeritud hoonete puhul nõuakse ka tuleohutusauditit.

MEIE TEENUSED

+ Projektijuhtimine ja konsultatsioon (asjaajamine kasutusloa menetluse algusest lõpuni – kasutusloa taotluse koostamine ning esitamine ehitisregistri kaudu, suhtlemine kohaliku omavalitsusega, väljasõit objektile objekti ülevaatuse toimumise ajal, abi objekti täitedokumentatsiooni koostamisel ning puuduvate dokumentide tellimine)

+ Ehitusprojekti, mõõdistusprojekti või muudatusprojekti koostamine

+ Elektripaigaldise audit ja mõõtmised (puuduste avastamisel saame teostada ka parandustöid)

+ Ehitustehniline audit (ehitise üldehituslik ekspertiis)

+ Ehitusjärgne kontrollmõõdistus (geodeesia)

+ Eksperthinnang küttesüsteemile

+ Tuleohutusaudit

KONTAKT

  Teie nimi (kohustuslik)

  Teie telefoninumber (kohustuslik)

  Teie e-post (kohustuslik)

  Objekti täpne aadress (kohustuslik)

  Sõnum

   

  AB Insenerid OÜ

  Registrikood 14182967

  Meistri tn 16, 13517 Tallinn (M16 Ärimaja)

  Tel: (+372) 567 145 03

  Email: kontakt(at)kasutusload.ee

  www.kasutusload.ee

  Meistri tn 16 büroohoone